Strona Główna

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

OSO.523.6.2017

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 573), działające na terenie Gminy Kosów Lacki
do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
Konsultacje odbędą się w następujących formach:
– bezpośrednie, otwarte spotkanie w dniu 10 listopada 2017r. o godz 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2
– wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Opinie o projekcie można zgłaszać drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub osobiście podczas spotkania w dniu 10 listopada 2017r.

Termin konsultacji wyznaczony został od dnia 31.10.2017r. do 10.11.2017r. do godz 14.00.
Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
Kontakt: tel.257879105, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PROJEKT

 

UCHWAŁA Nr ….............

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA..........

 

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018r.

 

 

         Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                          i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 573)                                        Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

        Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi                         oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2.

 

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

 

§ 3.

 

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr  …..........................

                                                                                           Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki              

z dnia …........................................................

 

 

 

Program współpracy  Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1.) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 573)

2.) Programie – należy rozumieć roczny program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi na rok 2018r.

3.) Organizacjach – należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 i art.13 ustawy.

5.) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Kosów Lacki,

6.) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

7.) Urzędzie – rozumieć należy przez to Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

8.)    Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki

II. Cele programu

 

§ 2.

 

  1. 1.Głównym celem Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
  2. 2.Celami szczegółowymi Programu są:

             1.) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne

             2.) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy

             3.) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć

             4.) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych

             5.) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych

III. Zakres przedmiotowy

 

§  3.

   Współpraca Gminy z organizacjami dotyczy realizacji zadań Gminy określonych                                            w art. 4 ust.1 Ustawy,  a w  szczególności zadań z obszarów:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) działalności charytatywnej;

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

14)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

17) turystyki i krajoznawstwa;

18) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

19) ratownictwa i ochrony ludności;

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

22)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

24) rewitalizacji;

IV. Zasady i formy współpracy

 

§ 4.

1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 Ustawy.

2. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

     3. Współpraca finansowa polega na udzielaniu organizacjom dotacji na realizację zadań własnych w  

          następujących formach:

       1.) powierzania do wykonania zadań własnych Gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację

       2.) wspierania wykonania zadań własnych Gminy wraz z udzielaniem dotacji na ich realizację

       w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

  4. Współpraca pozafinansowa może odbywać się w szczególności w formach:

        1.)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu

       zharmonizowania tych kierunków.

        2.) udzielania pomocy Gminie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet

        Gminy poprzez opiniowanie wniosków, udzielanie rekomendacji, itp.

      3.) udostępniania organizacjom pomieszczeń, sal itp. będących w dyspozycji Urzędu na organizację 

         konferencji, konsultacji, szkoleń i spotkań okolicznościowych.

     4.) umożliwienie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i innych wydarzeń na terenach lub  

         obiektach   należących do Gminy.

 

V. Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 5.

 

  Priorytetowe zadania publiczne do realizacji w 2018 roku we współpracy z organizacjami to:

1.)   Kultywowanie tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych

2.)   Edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży oraz wspieranie działalności placówek

       wychowania pozaszkolnego

3.)    Promowanie i organizacja form spędzania wolnego czasu w tym aktywnego wypoczynku dla dzieci i

        młodzieży szkolnej

4.)     Wspieranie działań na rzecz rozwoju upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

5.)    Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

6.)     Pomoc rodzinom i osobom wymagającym wsparcia oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych a  

       zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

7.)     Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych

8.)      Przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów

9.)     Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska

10.)  Ochrona i promocja zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

VI. Okres realizacji programu

 

§ 6.

 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie Programu w ciągu roku kalendarzowego 2018.

 

 

VII. Sposób realizacji Programu

 

§ 7.

 

  1. 1.Realizacja Programu w części dotyczącej współpracy finansowej odbywać się będzie za pośrednictwem finansowych komórek organizacyjnych Urzędu. W części dotyczącej współpracy pozafinansowej Program będzie realizowany przez stanowisko ds. społecznych przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu.

   2. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert,    

   ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu  

 

§ 8.

 

Na realizację zadań publicznych w 2018 roku planuje się kwotę 10.000zł. Ostateczną wysokość środków zleconych określi Rada w uchwale budżetowej na 2018 rok. Realizacja zadań własnych Gminy przez organizacje odbywać się będzie również w ramach szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki                           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Sposób oceny realizacji Programu

 

§ 9.

 

   1.Monitoringiem realizacji zajmuje się stanowisko ds. społecznych we współpracy z komórkami   

      organizacyjnymi Urzędu.

   2. Uzyskane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych

      projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.

   3. Ustala się następujące wskaźniki oceny realizacji Programu:

           1.)Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

           2.)Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

           3.)Liczba umów na realizację zadań

           4.)Liczba umów które zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji

           5.)Ilość zadań które zlecono organizacjom.

 

 

 

 

X. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

 

§ 10.

 

   1. Program utworzony jest na bazie projektu skonsultowanego z organizacjami funkcjonującymi na terenie  Gminy.

   2. Konsultacje Programu zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/208/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr. 201, poz. 5786) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia  opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczna.

   3. Informację o wynikach konsultacji podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie  Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

 

 

 

 

 

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert                            w otwartych konkursach

 

§ 11.

   1. Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz                   

      w  drodze zarządzenia w składzie co najmniej 3 osobowym.

   2. Pracami komisji kieruje przewodniczący – przedstawiciel Burmistrza.

   3. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

   4. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

     1.)Weryfikacja złożonych ofert.

        2.)Merytoryczna ocena ofert.

        3.)Propozycja wyboru oferty.

   5. Komisja dokonuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym wpisując oceny w kartę oceny oferty,   

      zawierającą: nazwę oferenta, oceny cząstkowe według przyjętych kryteriów oraz ocenę łączną.  

      Karty oceny ofert są podpisywane przez członków komisji. W przypadku równej liczby punktów   

      decyduje głos przewodniczącego.

   6. Z prac komisji sporządza się protokół.

Poprawiony: wtorek, 31 października 2017 11:20  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama