Strona Główna

Zarządzenie nr 18/2017

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 18/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia  9 maja 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Kosów Lacki  – przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne”

 

 

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt.1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz 1817) oraz uchwały         Nr XIX/117/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.  zarządzam,         co następuje:

 

§1.

 1. 1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 2. 2.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.
Zarządzanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.                                                                   

§4.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                    Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia 18/2017
                                                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
                                                                                            z dnia 9 maja 2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016r.,  poz 1817) oraz uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

ogłasza otwarty konkurs ofert:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                             (Dz. U. z 2016r. poz 1817)

na wsparcie realizacji  zadania publicznego 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Kosów Lacki  – przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne”

 

I. Rodzaj zadania.

Otwarty konkurs ofert  pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne” obejmuje zadania publiczne polegające na:

1.) Organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów.

2.) Aktywnym udziale osób reprezentujących miasto i gminę  w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach i koncertach    

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  Na realizacje zadania w 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki przeznacza                              

  środki w wysokości:10000zł.  Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 5000 zł.

  Środki na realizację zadań zostały określone w uchwale  XX/136/2016 Rady Miasta i Gminy   

  Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów

  Lacki na rok 2017.

III. Zasady przyznania dotacji.

 1. 1.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie
  z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. zpoz 1817)  oraz w uchwale XIX/117/2016
  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 2. 2.Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. 3.Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. 4.Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania
 5. 5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub
   przyznania dotacji w oczekiwanej kwocie.
 6. 6.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, dokonane zostaną uzgodnienia,  których celem będzie doprecyzowanie warunków realizacji zadania. Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu oferty.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie: od 1 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

2. Jeden oferent może złożyć do konkursu dwie oferty.         

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy      z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań               (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

4.Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązana jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

V. Terminy i warunki składania ofert.

 1. 1.Oferty można składać  osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta iw Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub przesyłać na wskazany adres,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017r. do godziny 16:00.
 2. 2.Oferty które zostaną złożone po terminie zostaną odrzucone. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miasta iw Kosowie Lackim

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Otwarty konkurs ofert -   

  Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Kosów Lacki  –  przedsięwzięcia  

   kulturalne i   artystyczne”

4.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

5.Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

6. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje i opinie o oferencie w zakresie ogłoszonego konkursu.

7.Załączniki muszą spełniać wymogi ważności – muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy zostały wydane. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione wraz z datą. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

 1. 1.Oferty zostaną ocenione przez powołaną na podstawie art.15 ust. 2a ustawy z24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                        (Dz. U. z 2016r.  poz 1817)  komisje konkursową.
 2. 2.Opiniowanie ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

Kryterium

Maksymalna ocena punktowa

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym

5

Możliwości realizacji zadania przez organizację

5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

5

Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

5

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

5

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania : wartość merytoryczna i artystyczna zadania, znaczenie zadania dla promocji kultury Kosowa lackiego , zaangażowanych twórców i wykonawców atrakcyjność programu.

5

Dotychczasowe doświadczenie oferta przy realizacji podobnych zadań

5

Liczba punktów ogółem

35

 1. 3.Oferty na realizację zdań będą rozpatrzone przez komisję konkursową, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia zbierania ofert.
 2. 4.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki,
  po zapoznaniu się z opinią komisjiDecyzja Burmistrza jest ostateczna.
  1. 5.Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
  2. 6.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej
   w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kosowlacki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

 

Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 roku wyniosła 10000zł.

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, tel. 25 7879105.

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                         Jan Słomiak 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama