Strona Główna

ZARZĄDZENIE Nr 15 /2017

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 15 /2017

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów lacki, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu

 PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2016r. poz.446/, art. 28, art.37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2016r, poz.2147/, § 3 ust.1, § 6, § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014, poz. 1490/ Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza co następuje:

§ 1

 

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki, stanowiącą działkę niezabudowaną położną w obrębie wsi Tosie gm. Kosów Lacki oznaczoną nr ewid. 495/1 o powierzchni 3,14 ha . Ustalam cenę wywoławczą w kwocie 130 000 zł.

§ 2

 

Do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1. Longina Oleszczuk - Przewodniczący Komisji

2. Barbara Wyszomierska - Członek Komisji

3. Danuta Wolska - Członek Komisji

4. Paweł Dmowski - Członek Komisji

 

§ 3

 

1. Zatwierdzam regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4

 

Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

 

Jan Słomiak

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15 /2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

 

R E G U L A M I NP R Z E T A R G U

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosów Lacki

 

§ 1

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 495/1 pow. 3,14 ha, położnej w obrębie wsi Tosie. Działka położona w terenach potencjalnego poboru kruszywa, nie uzbrojona. Na nieruchomości znajduje się wyrobisko oraz część użytku ekologicznego, podlegającego ochronie - Bagno, nieużytek, Turzyca 1,Turzyca2 – użytek 596. Dojazd drogą gruntową.Nieruchomość została ujawniona w księdze wieczystej nr SI1P/00044451/4. Dla obrębu wsi Tosie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130 000 zł

§ 2

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2017r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miasta i

Gminy w Kosowie Lackim przy ulicy Kolejowej 2

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przetargu nie mogą

uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym

osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 1. Przystępujący do przetargu winni wpłacać wadium, w wysokości 7 000 zł w terminie do dnia 24 maja 2017 r. do godz. 16.00, co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium płatne i na konto PBS Sokołów Oddział Kosów Lacki

69 92210000 00324164 2000 0020

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie

później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

 1. odwołania przetargu,

 2. zamknięcia przetargu,

 3. unieważnienia przetargu,

 4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 2. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 300,00zł .

 

§ 4

 

 1. Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazuje uczestnikom

informacje dotyczące przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, obciążeń, zobowiązań, wysokości postąpienia oraz o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Podaje również do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu.

 1. Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej

jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 1. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 5

 

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

§ 6

 

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do

przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 1. W przypadku przetargu zakończonego wynikiem negatywnym stosuje się § 3 ust.5.

 

§ 7

 

 1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,

zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i

Gminy w Kosowie Lackim.

 1. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz wstrzymuje dalsze czynności związane ze

zbyciem nieruchomości.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

 3. Burmistrz Miasta i Gminy po rozpatrzeniu skargi zawiadamia skarżącego oraz wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 

§ 8

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 15 /2017

Burmistrza Miast i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2017r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonej w obrębie wsi Tosie gm. Kosów Lacki

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 495/1 pow. 3,14 ha, położnej w obrębie wsi Tosie. Działka położona w terenach potencjalnego poboru kruszywa, nie uzbrojona. Na nieruchomości znajduje się wyrobisko oraz część użytku ekologicznego, podlegającego ochronie - Bagno, nieużytek, Turzyca 1,Turzyca 2 – użytek 596. Dojazd drogą gruntową.Nieruchomość została ujawniona w księdze wieczystej nr SI1P/00044451/4. Dla obrębu wsi Tosie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130 000 zł

Cena wywoławcza - 130.000 zł

Minimalne postąpienie – 1.300 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim o godz.10.00

 

Ustala się wadium w wysokości7.000 zł, które należy wpłacić w gotówce w Banku PBS Sokołów Podlaskim Oddział Kosów Lacki na konto 69 92210000 00324164 2000 0020 w terminie do dnia 24.05.2017r. do godz.16.00

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. (025) 7879105 wew. 113 oraz na stronie internetowej www.kosowlacki.pl

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama