Strona Główna Rada Miasta i Gminy UCHWAŁA NR XXI /142/ 2017

UCHWAŁA NR XXI /142/ 2017

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr XXi /142/ 2017

Rady miasta i  Gminy Kosów Lacki

z dnia 27 lutego  2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

UCHWAŁA NR XXI /142/ 2017RADY MIASTA I  GMINY KOSÓW LACKIz dnia 27 lutego  2017r.w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się:

 

1)  plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki, a także granice ich obwodów, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2)  plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki, a także granice ich  obwodów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3)  projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki, a także granice  ich obwodów od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 2.

 

Publiczne Gimnazjum  im. Aleksandra Kamińskiego z siedzibą w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6 włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Kosowie Lackim ul. Polna 1 na następujących  warunkach:

 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1, rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

 

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała              Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

 

3) Publiczne Gimnazjum im Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§ 4.

 

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, a także  na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

§ 5.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    Przewodniczący

 

Rady Miasta i Gminy

 

 

 

   Stanisław Kuziak


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama