Strona Główna

O G Ł O S Z E NI E Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE 

Nr 47 /2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 grudnia 2016r

ZARZĄDZENIE Nr 47 /2016Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 grudnia 2016r      w  sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością  Gminy Kosów Lacki   

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2016r, poz. 446/, art. 28 , art.37 ust.1, art. 39 ust.2, art. 67 ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst  Dz. U. z 2015r, poz. 1774/, § 3 ust.1, § 6,  § 8  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jedn. tekst Dz.U. z 2014r., poz. 1490/  Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza co następuje:

§ 1

        1. Ogłaszam rokowania na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki,  stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1399 pow. 1,14 ha, zabudowaną  budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. zabudowy 420 m2 i pow. użytkowej 1175 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 60 m2 ,  położnej w obrębie wsi Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, uwidocznionej w księdze wieczystej SI1P/00018843/8

     2.  Ustalam cenę wywoławczą w kwocie 320 000,00zł. 

 

§ 2

        Do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 powołuję Komisję ds rokowań w składzie:

1. Longina Oleszczuk                       -  Przewodniczący  Komisji

2. Barbara Wyszomierska                 - Członek Komisji

3. Danuta Wolska                             -  Członek Komisji

4. Paweł Dmowski                           -  Członek Komisji

 

§ 3

Zatwierdzam ogłoszenie o rokowaniach, które stanowi załącznik  do Zarządzenia.

 

§ 4

  Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię  Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

 

§ 5

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

           BURMISTRZ

 

                                                 Jan Słomiak

Załącznik 

          do Zarządzenia Nr 47 /2016

         Burmistrza  Miasta  i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                       z dnia   8 grudnia 2016 r.      

      

O G Ł O S Z E NI E

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na

 sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Kosów Lacki

Położenie i opis nieruchomości

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę Nr  1399 o powierzchni 1,14 ha zabudowaną budynkiem  po byłej szkole podstawowej o powierzchni zabudowy 420 m2 i powierzchni użytkowej  1175 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 60 m2 położonej w obrębie wsi Wólka Okrąglik.

Nieruchomość posiada  księgę wieczystą prowadzoną Przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, Wydział Ksiąg Wieczystych nr SI1P/00018843/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320.000zł, zawiera: cenę działki nr ewid.  1399 oraz  cenę budynków.

Terminy przeprowadzonych przetargów

I nieograniczony przetarg ustny odbył się w dniu 9 września 2016r..

II nieograniczony przetarg ustny odbył się w dniu 7 listopada 2016r.

Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem ,, Zgłoszenie do udziału w rokowaniach ogłoszonych na sprzedaż działki nr 1399 położonej w obrębie wsi Wólka Okrąglik”. Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, w pokoju nr 1 najpóźniej do dnia 4 stycznia 2017r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

       imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę zgłaszającego,

       datę sporządzenia zgłoszenia,

       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

       proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

       nr konta na który należy zwrócić ewentualnie zaliczkę.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań

Rokowania odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017r. o godz.10.00 w  budynku Urzędu Miasta i  

Gminy w Kosowie Lackim przy ulicy Kolejowej 2, pokój nr 5

 

Wysokość i termin wpłaty  zaliczki

Zaliczka w wysokości 16 000 zł powinna wpłynąć na konto  Gminy Kosów Lacki  PBS Sokołów Podlaski O/ Kosów Lacki   69 92210000 00324164 2000 0020 w terminie do dnia  4 stycznia 2017r,  co jest warunkiem uczestniczenia w rokowaniach.

Zaliczka wpłacona przez osobę która wygrała rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.   

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zakończeniu rokowań, jednak nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada na rzecz gminy.

Osoba biorąca udział w rokowaniach winna posiadać: dokument tożsamości, wypis KRS , pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania innej osoby.

Cena nieruchomości uzyskana w  rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Poprawiony: wtorek, 13 grudnia 2016 12:38  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama