Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej przepisom, ponieważ wartość szacunkowa zakupu nie przekracza kwoty określonej w art.4 ust 8 ww ustawy..

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej przepisom, ponieważ wartość szacunkowa zakupu nie przekracza kwoty określonej w art.4 ust 8 ww ustawy..

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej przepisom, ponieważ wartość szacunkowa zakupu nie przekracza kwoty określonej w art.4 ust 8 ww ustawy..(Dz.U. 2015 poz.2164)

  

I. Zamawiający

 

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, adres e mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko  Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki   na zawody sportowe   i inne wyjazdy w 2017r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

PLIKI do pobrania

1. Zaproszenie

2. Oświadczenie nr 1

 

3. Oświadczenie nr 2


     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) piłkarzy oraz działaczy Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki  na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2017r. Usługa będzie wykonywana zazwyczaj jeden raz w tygodniu, głównie w weekendy, zgodnie z harmonogramem rozgrywek, który zostanie przedłożony Wykonawcy.

   Zakres usługi obejmuje dowóz i odwóz młodzików, juniorów oraz seniorów.  Rozliczenia za wykonanie usługi będą prowadzone według stawki za 1 km przewozu , którą Wykonawca określi w formularzu ofertowym w cenach brutto oraz rzeczywiście przejechane kilometry. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia (wyjazdu i przyjazdu) świadczenia usługi, za który Wykonawca będzie naliczał swoje wynagrodzenie w rozliczeniu z Zamawiającym jest stadion sportowy w Kosowie Lackim przy ul. Kościelnej 22.

 

III  Termin realizacji zamówienia

 

       Usługa będzie wykonywana  w terminie od 01.01.2017r.  do 31.12.2017 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

  1. 1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że posiada wiedzę odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
  2. 2.Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Wykonawcę w związku z niewłaściwą realizacją przedmiotu umowy .
  3. 3.Wykonawca nie był karany karami za przestępstwa
  4. 4.Posiada zdolność  do czynności prawnych

V . Wykaz dokumentów lub kopii dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu . 

1. Oświadczenie o sytuacji finansowo ekonomicznej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających  odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

4. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne/ skarbowe ,  o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności do czynności prawnych     zgodnie z załączonymi do zaproszenia wzorami

  1. VI.Miejscetermin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,  08-330 Kosów Lacki, pokój nr 1  do dnia 19.12.2016r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2016 godz 10:00

VII. Sposób przygotowania oferty

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i  parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz trwale zespolone.

5. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć wszystkie dokumenty  o których mowa w Rozdziale V , kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem.

 6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie   zawartości   bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego oraz opisane:

 „Oferta na usługę w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko  Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki   na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2017r. ”   NIE OTWIERAĆ PRZED 20.12.2016r. Godz. 10:00

 VIII. Ocena warunków udziału w postępowaniu

1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formule spełnia /nie spełnia.

2. Zamawiający na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wymienionych w Rozdz.V  będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV  warunków. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony a oferta zostanie odrzucona  , z zastrzeżeniem pkt.3

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania  wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V lub zawierające błędy  do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający poprawi w treści oferty  oczywiste omyłki rachunkowe oraz oczywiste omyłki, pisarskie

IX. Osoby uprawnione  do porozumiewania się z wykonawcami.

 

1. Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

           Grabowska Angelika

           Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki , 08-330 Kosów Lacki ,ul. Kolejowa 2

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych  kryteriów i sposobu oceny ofert.

      Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:

      Cena  (z VAT) ofertowa  za całość  wykonania przedmiotu zamówienia 100%

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

 

Proponowana cena -   100%

 

Sposób oceny ofert:

 

                     W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

                               

                                  Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

                                                Cena badanej oferty

                                                    

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 

 

 

XI. Pozostałe informacje.  

  1. 1.O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zamieści informacje na własnej stronie internetowej: www.kosowlacki.pl w terminie do 5 dni liczonych od daty otwarcia ofert.
  2. 2.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta cenowa będzie najkorzystniejsza, w terminie uzgodnionym telefonicznie.
  3. 3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. 4.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki do Zaproszenia :

1. Formularz ofertowy

2.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków  finansowo ekonomicznych

  1. 3.3. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne/ skarbowe ,

4 Oświadczenie posiadaniu / nie posiadaniu zdolności do czynności prawnych                          

       zgodnie z załączonymi do zaproszenia wzorami

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

         Pieczęć oferenta

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

na realizację zadania pn.  …..........................................................................................................

 

…................................................................................................................................................. .

 

Niniejszym oświadczam/y, że

1.posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia

2.posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.dysponuję/y odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4.znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

                                                                                                      

                                                                                                                     Podpis Wykonawcy

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                                           

(nazwa i adres oferenta)                                                                          (miejscowość i data)

 

GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

Ja,

                                   imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

 

 

 

REGON

 

 

NIP

 

 

Adres

 

 

 

Tel/faks

 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro , którego przedmiotem jest

………………………………………………………………………………………..........

 

1.Oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

 

Cena oferty wynosi:

 netto za 1km : ………………...………zł

słownie………………………………………..……………..................……… zł,

Podatek VAT ……% tj …………........……….zł

Cena ofertowa brutto za 1km :…………………………zł

słownie …………………………………………………………………………..zł

 

Cena za 1 godzinę postoju wynosi

netto za 1h...................................................zł

słownie:........................................................zł

Podatek VAT........%.................w kwocie.................................zł

brutto za 1h......................................................zł

słownie:...............................................................

 

Oferowany termin płatności:.................dni

 

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 

4.Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą

 

 

5.Zostałem poinformowany, że mogę, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 

 

 

 

 

6. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę złożono na __________kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2016 08:36  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama