Strona Główna Rada Miasta i Gminy zaproszenie na sesję XIX

zaproszenie na sesję XIX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie sięw dniu  21 listopada 2016r. o godz.10 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja o stanie dróg na terenie gminy Kosów Lacki w tym dróg powiatowych.

6.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

7.Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej ,finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kosów Lacki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku.

12.Podjęcie uchwały o stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosów Lacki przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części   obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

14 Podjęcie uchwały w sprawie   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

15.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2016-2025.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki

     na rok 2016.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19.Sprawy różne.

20.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

21.Zamknięcie obrad.                                                  

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama