Strona Główna Rada Miasta i Gminy Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Email Drukuj PDF

                                                                                                             Kosów Lacki, dnia 03.06.2016r.
OSO.524.2.2016

 

 

 

Ogłoszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz 239 z póź. zm.)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy
działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 2 czerwca 2016r.

Celem naboru jest wyłonienie członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

Kandydat na członka komisji konkursowej nie może zostać wskazany przez organizację/podmiot biorący udział w ogłoszonym konkursie.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej:

- składając formularz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul Kolejowa 2,     08-330 Kosów Lacki

- przesyłając drogą pocztową na wskazany adres

w terminie do dnia 24.06.2016r.

 

Wybrani członkowie zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – tel. 25 7879105.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Załącznik do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
                                                                     na członków komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w komisji konkursowej, opiniującej
   oferty na realizację zadania publicznego, złożone w otwartym konkursie ofert
                 ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

Imię i nazwisko osoby wskazywanej
do udziału w pracach komisji konkursowej

Nazwa i adres organizacji wskazującej
osobę

Telefon kontaktowy osoby wskazywanej

E-mail osoby wskazanej…....................................................                                               ….......................................
               pieczęć organizacji                                                                           miejscowość i data


…...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
     (czytelny podpis/y i pełniona/e funkcje osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu)

 

Oświadczenie osoby wskazanej

 

Ja niżej podpisany(a) ….........................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym …......................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego, złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 2 czerwca 2016r.
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

….....................................                                                                         …......................................
     miejscowość i data                                                                                       podpis kandydata

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama