Strona Główna Rada Miasta i Gminy Zaproszenie na sesję XII

Zaproszenie na sesję XII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 31 marca 2016r. o godz. 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                        

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2015 rok.

7.Informacja o pracy Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za 2015 rok.

8.Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.

9. Informacja o realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2016 rok.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2016-2025.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2016.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16.Sprawy różne.

17.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

18.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama