Strona Główna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Formy pomocy - Świadczenia rodzinne

Formy pomocy - Świadczenia rodzinne

Email Drukuj PDF
Spis treści
Formy pomocy
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Stypendia szkolne
Dodatki mieszkaniowe
Wszystkie strony


Świadczenia rodzinne

Kryterium uprawniające do otrzymania świadczeń rodzinnych należnych od dnia 1 listopada 2015r.  wynosi:


•                     674 zł. na osobę w rodzinie/ dochód osoby uczącej się
•                    764 zł. na osobę w rodzinie/ dochód osoby uczącej się, o ile w rodzinie wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:


•         rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
•         opiekunowi faktycznemu dziecka,
•          pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzonymi od rodziców na jej rzecz alimentów.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom/opiekunom, do ukończenia przez dziecko:


•         18 roku życia lub
•         nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
•         24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:


•         dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
•                         dziecko  zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
•             osoba ucząca została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
•                       pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
•             członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
•                       osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

•                         rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
•                          ojciec dziecka jest nieznany,
•                          powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone,
•                          sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


Becikowe
zostanie przyznane, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty  
1 922zł.
Osoby ubiegające się o „becikowe’ powinny pamiętać, że drugim podstawowym kryterium ubiegania się o świadczenie, jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży, do dnia porodu.Poprawiony: środa, 23 grudnia 2015 15:11  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama