Strona Główna Jak uzyskać pomoc Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Email Drukuj PDF
Spis treści
Pomoc społeczna
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Stypendia szkolne
Dodatki mieszkaniowe
Wszystkie strony

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

•         ubóstwa
•         sieroctwa
•         bezdomności
•     bezrobocia
•         niepełnosprawności
•         długotrwałej lub ciężkiej choroby
•         przemocy w rodzinie
•         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
•         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
•          bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
•          trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
•         trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
•         alkoholizmu lub narkomanii
•         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
•         klęski żywiołowej lub ekologicznejPrawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :
1)    osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł miesięcznie
2)     rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł miesięcznie.
 - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.                                                                                                                  
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc społeczna oferuje pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:
•         zasiłek stały
•         zasiłek okresowy
•         zasiłek celowy i specjalny celowy
•         wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd


    2. NIEPIENIĘŻNYCH:
•         praca socjalna
•         składki na ubezpieczenie zdrowotne
•         składki na ubezpieczenie społeczne
•         pomoc rzeczowa
•         sprawienie pogrzebu
•         poradnictwo specjalistyczne
•         schronienie
•         posiłek
•         niezbędne ubranie
•     usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
•         specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Specjalistyczne usługi opiekuńcze   
stanowią istotną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie określanych potrzeb, stosownie jednak  do możliwości naszego ośrodka.

Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych .

 Osoby niepełnosprawne , posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim ul. Armii Krajowej 4 tel. 25 7872202   www.pcpr.sokolowpodl.plŚwiadczenia rodzinne

Kryterium uprawniające do otrzymania świadczeń rodzinnych należnych od dnia 1 listopada 2015r.  wynosi:


•                     674 zł. na osobę w rodzinie/ dochód osoby uczącej się
•                    764 zł. na osobę w rodzinie/ dochód osoby uczącej się, o ile w rodzinie wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:


•         rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
•         opiekunowi faktycznemu dziecka,
•          pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzonymi od rodziców na jej rzecz alimentów.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom/opiekunom, do ukończenia przez dziecko:


•         18 roku życia lub
•         nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
•         24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:


•         dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
•                         dziecko  zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
•             osoba ucząca została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
•                       pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
•             członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
•                       osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

•                         rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
•                          ojciec dziecka jest nieznany,
•                          powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone,
•                          sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


Becikowe
zostanie przyznane, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty  
1 922zł.
Osoby ubiegające się o „becikowe’ powinny pamiętać, że drugim podstawowym kryterium ubiegania się o świadczenie, jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży, do dnia porodu.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  przysługuje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, o ile rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę:
 a.   ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 b.   ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
-osoba wymagająca opieki:
 a.   pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 b.   została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
-.na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
- osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, i które  nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę:
 a.   ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 b.   ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 c.   legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie, przy czym za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy należny dzień.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.      


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- obywatelom polskim;
- cudzoziemcom (jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej)

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo:
osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:


•         została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
•         zawarła związek małżeński.
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do zadań zespołu należy:
- udzielanie informacji o instytucjach i osobach niosących pomoc w środowisku lokalnym
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
- integrowanie i koordynowanie działań lokalnych instytucji

Lokalne placówki, w których udzielana jest pomoc ofiarom przemocy oraz informacja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 22 08-304 Kosów Lacki Tel.25 7879627
informacji udzielają pracownicy socjalni.

- Sąd Rejonowy III Wydz. Rodzinny i Nieletnich  ul. ks. Bosco 3  tel. 25 781 37 08
informacji udzielają kuratorzy sądowi

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Gminy ul. Kolejowa 2 08-330 Kosów Lacki informacji udziela pełnomocnik Komisji
oraz przewodnicząca i członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- SP ZOZ ul. ks. Bosco 5  tel. 25 781 73 53
informacji udzielają lekarze oraz pracownicy Poradni Terapii Uzależnień

- Posterunek Policji w Kosowie Lackim ul. Łąkowa tel. 25 7879007
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, Poz. 887) wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny.
Jest to nowe rozwiązanie i w założeniu ma ono pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. Asystent w swojej pracy ma być bliżej rodziny i jej problemów, nienormowany czas pracy asystenta ma być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Główną jego rolą jest pomoc rodzinom z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowania wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Praca z rodziną kończy się wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Swoim działaniem asystent może obejmować zarówno rodziny biologiczne jak i zastępczo – spokrewnione.
W świetle wyżej wymienionej Ustawy, rolą asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. W swoich działaniach asystent powinien się kierować nadrzędnym celem, jakim jest: pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Jego praca powinna wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny – rodziców i dzieci, czemu będzie sprzyjało indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. Gdy jednak dochodzi do sytuacji, w której dzieci umieszczane są czasowo poza rodziną biologiczną, zadania asystenta skupiają się na współpracy z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.Stypendia szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 514,00 zł w szczególności gdy w rodzinie tej występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, ubóstwo, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium wypłacane jest po przedstawieniu faktur, rachunków na zakup podręczników, pomocy naukowych ( lektury szkolne, słowniki, encyklopedie i inne książki pomocnicze do realizacji procesu dydaktycznego), przyborów szkolnych, plecaka, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( zakup biletów miesięcznych).
Wnioski o stypendium należy składać  od  01 września do 15 września .


Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy przysługuje :
1.    Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2.    Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3.    Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
4.    Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5.    Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj.1540,79 zł a w gospodarstwach wieloosobowych 125% tj.1100,56 zł.
Dodatkowym warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego i w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1)    35m2 – dla 1 osoby,
2)    40m2 – dla 2 osób,
3)    45m2 – dla 3 osób,
4)    55 m2 – dla 4 osób,
5)    65 m2 -  dla 5 osób,
6)    70 m2 – dla 6 osób a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu
o 5 m2.

Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2015 11:05  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama