Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję

Zaproszenie na sesję

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 27 marca 2015r. o godz.10°°, która odbędzie się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim ul. Szkolna  21.     Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2014 rok.

7.Informacja o pracy Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za 2014 rok.

8.Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014rok.

9. Informacja o realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie   wyboru   przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2015 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok  2015.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18.Sprawy różne.

19.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

20.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama