Strona Główna Okręgi wyborcze Ucwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Ucwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Email Drukuj PDF

 

UCHWAŁA NR XXXI /188/ 2014

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA 20 MARCA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI /188/ 2014RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKIZ DNIA 20 MARCA 2014 ROKUUCHWAŁA NR XXXI /188/ 2014RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI Z DNIA 20 MARCA 2014 ROKUzmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

            Na podstawie art.419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U.                  Nr 21, poz.112 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§1

  1. W uchwale Nr XVII/99/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.8069),w związku z utworzeniem nowych ulic o nazwach: Jasna, Wiosenna, Wspólna, zmienia się opis granic okręgów wyborczych Nr       2, Nr 5 i Nr 7 w celu dostosowania granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego poprzez dodanie w załączniku do uchwały:
  1. 1)w okręgu wyborczym Nr 2 po ul. Wiejska - ul. Wiosenna,
  2. 2)w okręgu wyborczym Nr 5 po ul. Wiatraczna - ul. Wspólna,
  3. 3)w okręgu wyborczym Nr 7 po ul. Cicha - ul. Jasna.
  1. Po dokonaniu zmian określonych w ust. 1 załącznik do uchwały Nr XVII/99/2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

                

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§3

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§4

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Stanisław Kuziak

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/188/2014

                                                                       Rady Miasta i Gminy z dnia 20 marca 2014r.

Podział Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Kosów Lacki ulice: Dolna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Pańska, Piękna, Sadowa, Słoneczna, Szkolna, Wąska, Wolności

1

2

Kosów Lacki ulice: Daleka, Graniczna, Kościelna, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Targowa, Wiejska, Wiosenna, Zacisze

1

3

Albinów, Jakubiki, Krupy, Tosie

1

4

Henrysin, Kosów Hulidów, Łomna, Nowa Wieś

1

5

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Długa , Energetyczna, Grabniak , Kolejowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wiatraczna, Wspólna, Zachodnia, Źródlana

1

6

Kosów Lacki ulice: Boczna, Gutowska, Leśna, Małkińska, Mostowa, Parkowa, Piaskowa

1

7

Kosów Lacki ulice: Cicha ,Jasna, Nowa, Ogrodowa, Polna, Wesoła

1

8

Dębe, Kosów Ruski, Nowa Maliszewa,

Stara Maliszewa

1

9

Guty, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik

1

10

Telaki

1

11

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Nowy Buczyn,

1

12

Grzymały, Kutyski, Sągole, Wyszomierz

1

13

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Żochy

1

14

Trzciniec Duży, Trzciniec Mały

1

15

Bojary, Rytele Święckie

1

Poprawiony: czwartek, 02 października 2014 08:21  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama