Strona Główna Okręgi wyborcze Podział Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze

Podział Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA NR XVII/ 99/2012

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 Z DNIA  25 PAŹDZIERNIKA 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych   w każdym okręgu

            Na podstawie  art.419 §  2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U.   Nr 21,poz.112 z późn.zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy( Dz. U. Nr 21,poz.113  z poźn.zm.) działając na  wniosek Burmistrza  Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala,co następuje:

§1

Dokonuje się podziału Gminy Kosów Lacki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2

Numery,granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom ,w liczbie co najmniej 15,przysługuje prawo wniesienia  skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach,w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały-zgodnie z art 420 §1 ustawy -Kodeks Wyborczy.

§4

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów przeprowadzanych po kadencji,w czasie której uchwała weszła w życie.

                               Przewodniczący

                               Rady Miasta i Gminy

 

                                Stanisław Kuziak

                                                                                                                         Załącznik  do Uchwały Nr XVII/99/2012

                                                                                                           Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                         z dnia 25 października 2012r.

Podział Gminy Kosów Lacki  na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Kosów Lacki ulice: Dolna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Pańska, Piękna, Sadowa, Słoneczna, Szkolna, Wąska, Wolności

1

2

Kosów Lacki ulice: Daleka, Graniczna, Kościelna, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Targowa, Wiejska, Zacisze

1

3

Albinów,Jakubiki, Krupy, Tosie

1

4

Henrysin, Kosów Hulidów, Łomna, Nowa Wieś

1

5

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Długa , Energetyczna, Grabniak , Kolejowa, Nadrzeczna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wiatraczna, Zachodnia, Źródlana

1

6

Kosów Lacki ulice: Boczna, Gutowska, Leśna, Małkińska, Mostowa, Parkowa, Piaskowa

1

7

Kosów Lacki ulice: Cicha, Nowa, Ogrodowa, Polna, Wesoła

1

8

Dębe, Kosów Ruski,Nowa Maliszewa,

Stara Maliszewa

1

9

Guty, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik

1

10

Telaki

1

11

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Nowy Buczyn,

1

12

Grzymały, Kutyski, Sągole, Wyszomierz

1

13

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Żochy

1

14

Trzciniec Duży, Trzciniec Mały

1

15

Bojary, Rytele Święckie

1

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów  i liczby radnych wybieranych   w każdym okręgu

          Na podstawie  art. 419 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy , w związku  z art.13 ust.1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks  wyborczy rada gminy  na wniosek  Burmistrza  dokonuje  podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych, w terminie  15 miesięcy od  dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do 1 listopada 2012r.

            Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie  wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 7 maja 2012r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,w którym dokonuje się  podziału  na okręgi wyborcze  ( wg  stanu   na dzień 30 września 2012r.). Liczbę  radnych określa  art.17 ustawy o samorządzie gminnym,zgodnie z  którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15.

Norma  przedstawicielstwa dla Gminy Kosów Lacki (liczba mieszkańców/liczba  radnych wybieranych w danej gminie) wynosi: 449,4 ( 6 741:15= 449,4).  Przyjmuje się ,iż przy podziale na okręgi liczba mieszkańców  w danym okręgu  powinna  mieścić się pomiędzy 0,5 a 1,449 normy przedstawicielstwa.

            Dokonując podziału gminy na poszczególne okręgi jednomandatowe kierowano się uwarunkowaniami topograficznymi gminy  oraz podziałem  na jednostki pomocnicze gminy.

Wskazany w załączniku podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawy z dnia 5 stycznia   2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.).

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Siedlcach oraz stałymi Komisjami Rady Miasta i Gminy.

            Nowy podział Gminy na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014-2018.

                                Przewodniczący

                               Rady Miasta i Gminy

 

                                Stanisław Kuziak

Задержавшись у протоки и потеряв из виду собак, наши преследователи "Всадник без головы" могли сбиться со следа или, во всяком случае, продвигались бы много медленнее.

Мустангер поднимался прямо к ней по обрывистому склону.

Только вперед, прямехонько в Россию, и на радостях выпустите в воздух все патроны!

В тени этих деревьев множество негритят с утра до вечера возились "Твердые согласные" в пыли.

Ситуация, довольно типичная для Синанджу.

Вашингтон не станет закрывать на происходящее глаза.

Poprawiony: piątek, 04 października 2013 23:11  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama