Strona Główna Okręgi wyborcze Podział Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania

Podział Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA  NR XVIII/ ……/2012

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA 23 LISTOPADA  2012 ROKU

 

w sprawie  podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów,granic  i siedzib obwodowych komisji wyborczych

            Na podstawie  art. 12 §2 , §3, §11 i §12 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz 112 z późn. zm.) w związku z art.14 ust.1 i art. 16  ustawy z dnia                         5 stycznia 2011 r.-Przepisy wprowadzające  ustawę - Kodeks wyborczy( Dz. U. Nr 21,poz.113  z poźn.zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki,działając na wniosek  Burmistrza uchwala, co następuje:

 §1

Dokonuje się podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery,granice  i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie  z  załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§2

Na niniejszą uchwałę  wyborcom ,w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia  skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach,w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości -zgodnie z art. 12 §13 ustawy -Kodeks Wyborczy.

§3

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§4

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu  do publicznej wiadomości w  sposób zwyczajowo przyjęty.

 §6  

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów przeprowadzanych

po kadencji ,w czasie której weszła w życie.

                       Przewodniczący

                         Rady Miasta i Gminy

 

                        Stanisław Kuziak

 

 

                                                                                                           Załącznik do uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                     z dnia 23 listopada 2012r.

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

               1

Albinów, Henrysin, Jakubiki,Kosów Hulidów, Kosów Lacki ulice:Daleka, Dolna,Graniczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa,Łąkowa,Mała,Mazowiecka,

Młynarska,Nurska,Pańska,Piękna, Podmiejska, Powstańców,Radosna,  Sadowa, Słoneczna,Sokołowska, Spokojna, Sportowa,Szkolna,Wiejska,Wolności,Wąska

Targowa,  Zacisze,

Krupy, Łomna, Nowa Wieś,Tosie

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury

Kosów Lacki

ul. Słoneczna 4

                2

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej,Boczna,Cicha, Długa , Energetyczna, Grabniak ,Gutowska, Kolejowa, Leśna, Małkińska,Mostowa, Nadrzeczna,Nowa, Ogrodowa,Parkowa,Piaskowa,Polna,  Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Wesoła,Węgrowska, Wiatraczna, Zachodnia, Źródlana, 

Szkoła Podstawowa

Kosów Lacki

 ul. Polna 1

               3

Dębe, Guty, Kosów Ruski,Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa,

Wólka Dolna, Wólka Okrąglik

Publiczne Gimnazjum                 Kosów Lacki                                            ul.Armii Krajowej 6

               4

Telaki

 Szkoła

 Podstawowa

 Telaki  Nr 84

               5

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów,Grzymały, Kutyski ,Nowy Buczyn,

Sągole, Wyszomierz

Remiza OSP

Dybów

 Nr 36

               6

Chruszczewka Szlachecka,Chruszczewka Włościańska, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały,Żochy

Świetlica wiejska                       Trzciniec Duży

 Nr 31 B

               7

Bojary, Rytele Święckie

Szkoła Podstawowa                     Rytele Święckie    

 Nr 111

Uzasadnienie

 do Uchwały w sprawie podziału  na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów,granic  i siedzib obwodowych komisji wyborczych

            Przepisy art.12 §2 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) upoważniają radę gminy  do dokonania podziału gminy na  stałe obwody głosowania,w terminie 3 miesięcy od dnia podziału  gminy na okręgi wyborcze. W związku z tym,że Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki  dokonała  nowego podziału gminy na okręgi wyborcze Uchwałą Nr XVII/99/2012 z dnia 25 października 2012r.,dokonuje się  podziału gminy na obwody głosowania oraz ustala ich numery,granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

            Dokonano podziału gminy na obwody głosowania z zachowaniem  przepisów Kodeksu wyborczego .W utworzonych obwodach głosowania poza jednym (obwód Nr7),liczba mieszkańców mieści się w ustawowej normie. Zgodnie z art.12 § 3 ustawy Kodeks wyborczy,w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami,obwód może  obejmować mniejsza liczbę mieszkańców.  Głównym  powodem utworzenia obwodu  głosowania w Rytelach Święckich  (obwód głosowania nr 7) jest  specyfika warunków miejscowych. Jednostki pomocnicze gminy Bojary i Rytele Święckie położone są w znacznej odległości  17 km od  miejscowości  Kosów Lacki. Brak połączeń komunikacyjnych pomiędzy tymi miejscowościami  w sposób istotny ogranicza  i utrudnia dotarcie do lokalu wyborczego mieszkańcom,szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym. Ponadto w Rytelach Święckich funkcjonuje od kilkunastu lat siedziba obwodowej komisji wyborczej  w szkole podstawowej,która w pełni spełnia wymagania lokalu wyborczego.       

            Przy tworzeniu obwodów głosowania   kierowano  się  zapewnieniem  możliwości najbardziej dogodnego wzięcia udziału w wyborach wszystkim mieszkańcom. Proponując  lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp.

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Siedlcach oraz stałymi Komisjami Rady Miasta i Gminy.

                      Przewodniczący

                         Rady Miasta i Gminy

 

                        Stanisław Kuziak

Poprawiony: czwartek, 22 listopada 2012 11:33  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama