Strona Główna

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi

Email Drukuj PDF


OSO.523.4.2020 Kosów Lacki, 14 października 2020 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy , na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach od 29 września 2020 r. do
9 października 2020 r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama