Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję nr XIII

Zaproszenie na sesję nr XIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  

20 grudnia 2019r. o godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kosów Lacki w roku szkolnym 2019/2010

9.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kosów Lacki,

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

11.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki   na lata 2019-2035.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki  na   rok 2019.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu   w wykonywaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km.3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km.”

14.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki  na lata 2020-2036.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki

     na rok 2020:

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

     b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

     c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

     d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,

     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

     f ) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                    

                                                                                   Przewodniczący

              Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                Wiesław Wiśniewski            

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama