Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XII

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 12 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim   w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r.

8. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Odpowiedzi na zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta i Gminy.

16.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama