Strona Główna

Nabór na wolne stanowisko sprzątaczki (1 etat) w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki (1 etat)

w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim

Zarządzenie nr 2/2019

Kierownika Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim.

Na podstawie art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)  oraz § 18. statutu Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, zmienionego uchwała Nr VIII/52/2019 rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r., Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko pracy sprzątaczka - 1 etat.

§ 2. Wymagania dotyczące kandydatów na wolne stanowisko pracy w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

                                                                                             Elżbieta Pietrzykowska

 

Załącznik do zarządzenia nr 2/2019

Kierownika Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy

w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim.

 

Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki (1 etat)

w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

5) wykształcenie: minimum zawodowe

6) aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239);

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Przed podjęciem zatrudnienia osoby przedstawiają zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w klubie dziecięcym;

2. Wymagania dodatkowe:

1) sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;

2) umiejętność dobrej organizacji pracy;

3) dyspozycyjność, odpowiedzialność;

4) umiejętność pracy w grupie;

5) schludność i higiena osobista;

6) mile widziane doświadczenie pracy na stanowisku objętym naborem;

7) wysoka kultura osobista.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach klubu dziecięcego, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż.;

2) racjonalne wykorzystanie środków czystości oraz dezynfekcyjnych;

3) wietrzenie sprzątanych pomieszczeń;

4) czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do klubu dziecięcego;

5) dbałość o stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń w tym dezynfekcję nocników;

6) dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości;

7) pomoc przy przygotowywaniu posiłków, wydawanie posiłków dzieciom i pomoc przy karmieniu;

8) sprzątanie po posiłkach;

9) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

10) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie;

11) zastępowanie opiekunki w przypadku nieobecności na sali;

12) przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw;

13) wykonywanie innych poleceń kierownika związanych z organizacją pracy klubu dziecięcego.

4. Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie;

2) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę;

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru;

4) oświadczenie o niekaralności;

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku;

7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż prac.

5. Inne informacje dla kandydatów:

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko sprzątaczki w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim” w formie pisemnej w Sekretariacie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki lub przesłać na adres Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki do dnia 31.10.2019r. do godziny 15.30.

2) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

3) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4) Z wybranymi kandydatami/kami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w terminie do 8 listopada 2019 r. i umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki.

5) Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat. Umowa na czas określony.

6) Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 02.12.2019 – umowa o pracę.

7) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L119 z 2016 r. Nr 119 s. 1), zwany ,,RODO”, informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres ustalony przepisami wewnętrznymi. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie, w jakim była udzielona zgoda na jej cofnięcie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procedurze naboru.

Kierownik Klubu Dziecięcego

Elżbieta Pietrzykowska


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama