Strona Główna

Zarządzenie nr 1/2019

Email Drukuj PDF

Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekunki/opiekuna dziecięcego (3 etaty)

w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim

Zarządzenie nr 1/2019

Kierownika Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim.

Na podstawie art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)  oraz § 18. statutu Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, zmienionego uchwała Nr VIII/52/2019 rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r., Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowiska pracy opiekun/opiekunka dziecięca - 3 etaty.

§ 2. Wymagania dotyczące kandydatów na wolne stanowiska pracy w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

                                                                                             Elżbieta Pietrzykowska

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2019

Kierownika Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy

w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim.

Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekunki/opiekuna dziecięcego (3 etaty)

w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim

1. Nazwa i adres jednostki:

       Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki.

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie: opiekunem w klubie dziecięcym może być:

a) osoba posiadająca kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, pielęgniarki, położnej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego.

b) osoba która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno
– pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

6) wykształcenie: opiekunem w klubie dziecięcym może być także osoba która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

b) średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w klubie dziecięcym odbyła 280 -godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w pkt 5.

7) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

8) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

9) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

10) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
Przed podjęciem zatrudnienia osoby przedstawiają zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w klubie dziecięcym;

11) posiada aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. z poz. 1239);

3. Wymagania dodatkowe:

1) bardzo dobry kontakt z dziećmi;

2) sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań;

3) umiejętność dobrej organizacji pracy;

4) dyspozycyjność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność, kreatywność;

5) umiejętność pracy w grupie, cierpliwość;

6) wysoka kultura osobista.

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) opieka nad dziećmi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

2) opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego,

3) przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci, wszechstronny rozwój dzieci , pobudzanie dzieci do aktywności;

4) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.;

5) wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności;

6) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności;

7) przyjmowanie i wydawanie dzieci;

8) prowadzenie ewidencji obecności dzieci;

9) przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw;

10) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego, w szczególności przeprowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci;

11) prowadzenie wymaganej dokumentacji;

12) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;

13) obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia dzieci (obserwacja postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia);

14) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;

15) wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Kierownika Klubu Dziecięcego lub osobę pełniącą zastępstwo.

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

2) list motywacyjny podpisany własnoręcznie,

3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

5) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie
z zakładu pracy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

6) posiadane referencje,

7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru oraz o zapoznaniu się z klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

6. Inne informacje dla kandydatów:

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko opiekuna/opiekunki dziecięcej w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim” w formie pisemnej w Sekretariacie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki lub przesłać na adres Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki do dnia 25.10.2019r. do godziny 15.30.

2) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

3) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4) Z wybranymi kandydatami/kami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w terminie do 15 listopada 2019 r. i umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki.

5) Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat. Umowa na czas określony.

6) Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 02.12.2019 – umowa o pracę.

7) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L119 z 2016 r. Nr 119 s. 1), zwany ,,RODO”, informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres ustalony przepisami wewnętrznymi. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie, w jakim była udzielona zgoda na jej cofnięcie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procedurze naboru.

                                                            Kierownik Klubu Dziecięcego

Elżbieta Pietrzykowska

Poprawiony: wtorek, 15 października 2019 14:46  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama