Strona Główna
Aktualności

Obchody Święta Niepodległości w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

pochdObchody Święta Niepodległości w Kosowie Lackim

W poniedziałek, 11 listopada obchodziliśmy 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczną uroczystość w Kosowie Lackim uświetniła swoją obecnością, pośród wielu innych znamienitych gości, pani minister Bożena Żelazowska – Zastępca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, oficjalna część rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w miejscowym kościele parafialnym. W Eucharystii obok zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło kombatantów, uczestniczyli : poczty sztandarowe, samorządowcy, przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i placówek oświatowych, licznie przybyli mieszkańcy.

Następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik Józefa Piłsudskiego, przy którym delegacje złożyły kwiaty. Oddane zostały także honorowe salwy wszystkim walczącym o wolną Polskę.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień burmistrza p. Jana Słomiaka oraz minister p. Bożeny Żelazowskiej odbyła się akademia, przygotowana przez uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim. Dobrze znane dźwięki żołnierskiej pieśni patriotycznej, przepełnione miłością wiersze, przywołane najważniejsze wydarzenia historyczne dostarczyły słuchającym, jak zawsze , wielu wzruszeń.

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2013 09:13 Więcej…
 

Azbest

Email Drukuj PDF

logo11jwfosigw

„Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Kosów Lacki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , w Formie dotacji , w kwocie 49.655,70 zł

Poprawiony: wtorek, 05 listopada 2013 12:35
 

Ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie dla kosowskiej licealistki.

Email Drukuj PDF

10403999806 8052d30160 o21 października tego roku w budynku Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Olga Puchała, uczennica klasy IIIa Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim, wzięła udział, pod opieką dyrektora Hanny Przesmyckiej, w wyjątkowej uroczystości - krajowej uroczystości wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Premiera przyznawane jest uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i zdobył najwyższą w szkole średnią ocen - te warunki na koniec ubiegłego roku szkolnego spełniła właśnie Olga.

Choć za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3 863 stypendia, to tylko niektórzy wybrani nagrodzeni mogli dostąpić zaszczytu udziału w uroczystości w Warszawie. Każde z 16 województw reprezentowane było przez 3-5 stypendystów - mazowieckie wytypowało pięciu uczniów, a wśród nich znalazła się kosowska licealistka reprezentująca Siedlecką Delegaturę KO.

Dyplom stypendysty wręczył Oldze sam Wiceminister Tadeusz Sławecki.

10403999806 8052d30160 o

10403967934 dc0be4bf5a o

Poprawiony: czwartek, 31 października 2013 09:43
 

Program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Email Drukuj PDF

projekt                          

 

                                       UCHWAŁA Nr …/2013                                  

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA … PAŹDZIERNIKA 2013r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się rocznyProgram współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Poprawiony: środa, 23 października 2013 14:22 Więcej…
 


Strona 160 z 179
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama