Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Email Drukuj PDF


Gmina Kosów Lacki informuje , że w związku z pomyłką w załączniku do Ogłoszenia o dialogu technicznym polegającą na wskazaniu niewłaściwej ilości ścieków przewidywanej do oczyszczenia w Miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim, wydłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym do dnia 22 sierpnia 2014 r. godz. 10.00 . W załączeniu poprawiony załącznik Miejska oczyszczalnia ścieków w Kosowie Lackim.


POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK


ogłoszenie o zmianie terminu

Poprawiony: poniedziałek, 11 sierpnia 2014 20:12
 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Email Drukuj PDF

Gmina Kosów Lacki – zapraszający - zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - Miejska oczyszczalnia ścieków w Kosowie Lackim .

1. Celem dialogu technicznego jest:

- pozyskanie przez Zapraszającego informacji o dostępnych na rynku rozwiązaniach technicznych i technologicznych stosowanych w oczyszczalniach ścieków komunalnych dostosowanych do odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych (w ilości i o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia) w celu podjęcia optymalnej decyzji co do określonej technologii adekwatnej do potrzeb i możliwości finansowych

- pozyskanie wiedzy o ekonomice poszczególnych rozwiązań techniczno technologicznych,

- uzyskania informacji pozwalających na sporządzenie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania założeń techniczno-ekonomicznych oraz poprawnej i adekwatnej do swoich potrzeb dokumentacji przetargowej.

- uzyskanie wiedzy o szacunkowych kosztach wykonania dokumentacji projektowej oraz

- szacunkowych kosztach budowy oczyszczalni ścieków dostosowanej do potrzeb gminy    Kosów Lacki

- pozyskanie wiedzy o możliwościach poszerzenia kryteriów oceny ofert na wykonanie dokumentacji projektowej poza kryterium cena 100%

Poprawiony: czwartek, 07 sierpnia 2014 13:38 Więcej…
 

"Letnia Oferta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim"

Email Drukuj PDF

dsc07088  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim w czasie wakacyjnym prowadzi regularne warsztaty wokalne , które odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 10:00-17:00.

Są to zajęcia dla tych, którzy pragną szlifować swój głos i poszerzyć swoje umiejętności muzyczne.

W sekcji wokalnej prowadzone są zajęcia ze śpiewu dla dzieci 6-10, młodzieży do lat 16, oraz dorosłych. Nauka obejmuje prace nad aparatem głosowym, ćwiczenia dykcyjne, podstawy kształcenia muzycznego, a także poszerzenia repertuaru muzycznego poprzez poznawanie różnych, ciekawych piosenek.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, jak i grupowo. Efektem pracy grupowej jest zawiązanie chóru, który prężnie działa od 2 lat, a na swoim koncie ma wiele występów i wyróżnień. Wokaliści indywidualni biorą udział w konkursach i przeglądach, gdzie nabierają pewności siebie i są doceniani w środowisku muzycznym.

Proponowane warsztaty nie tylko rozbudzają zamiłowanie do muzyki, ale także pozwalają dbać o rozwój muzyczny i kształtują wrażliwość estetyczną.

W bogatej ofercie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim mogą znaleźć coś dla siebie także i dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy. Jesienią 2012 utworzono grupę ludzi aktywnych „Ludzie z Pasją”. Spotkania odbywają się w ośrodku kultury w każdą środę o godz. 17:00.

Grupę stanowią osoby o najróżniejszych zainteresowaniach dzięki temu następuje wymiana doświadczeń i umiejętności. Misją spotkań jest tworzenie w lokalnej społeczności płaszczyzny do integracji młodych duchem ludzi, wspieranie ich aktywności społecznej oraz znajdowanie pola do samorealizacji poprzez kulturę i rekreację

W sierpniu ruszamy z coroczną akcją „Animacje na wakacje”. Spotkania z krótkimi animacjami połączone zostaną z edukacyjnymi warsztatami, podczas których dzieci poprzez zabawę będą poznawały podstawy sztuki.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszymi zajęciami i wzięcia udziału w tym jakże przyjemnym procesie kształcenia rozwoju artystycznego. 

Poprawiony: wtorek, 22 lipca 2014 08:51 Więcej…
 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2014 roku

Email Drukuj PDF

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychna terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2014 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2014 roku.


 

L.p.

Podmiot składający ofertę

Cel i nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych

„Na podlaskim szlaku”

 

3000

2

Kosowski Klub Seniora

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.

„Kuchnie regionalne – wczoraj i dziś”

4000

3

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Kosów Lacki

Edukacja, oświata i wychowanie poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

„Z kulturą na Ty”

3000 

Ze wskazanymi powyżej oferentami zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

/-/

 

Jan Słomiak

 

  


Strona 155 z 188
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama