Strona Główna
Aktualności

Animacje na WAKACJE

Email Drukuj PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

w Kosowie Lackim

zaprasza dzieci i młodzież

na wakacyjne spotkania z kulturą

w okresie od 8 do 19 lipca 2013r.

 

 

 

Spotkanie organizacyjno - adaptacyjne

w poniedziałek 8 lipca godz. 11:00

 

 

 

 

Realizowane będą zajęcia:

 • plastyczno - techniczne ( grafiki, )

 • rytmiczne ( zabawy taneczne, ruchowe)

 • gry terenowe ( podchody, gra miejska)

 • sportowe

 • teatralne

 • spotkanie z bajką

 • kulinarne

 • wykonywanie biżuterii

 • ogromne bańki mydlane

 • pokaz mody

zakończeniem naszych spotkań będzie

RAJD ROWEROWY na „GARNEK”

 

 

S E R D E C Z N I E          Z A P R A S Z A M Y

 

Segregacja odpadów

Email Drukuj PDF

DO ŻÓŁTEGO WORKA WRZUCAMY:

- tworzywa sztuczne( puste butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości)

- drobny złom metalowy,

- puszki aluminiowe (po napojach i konserwach),

-opakowania wielomateriałowe

 NIE WRZUCAMY:

- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

-opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

-opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

- zużytego sprzętu AGD, baterii,

- artykułów wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi

DO ZIELONEGO WORKA WRZUCAMY:

- szkło ( butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach).

 

NIE WRZUCAMY

- ceramiki ( porcelana, naczynia typu acro, talerze doniczki)

- lustra,

-szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

- szkła budowlanego (szyby okienne,

szkła zbrojone),

- szyb samochodowych,

- sprzętu AGD,

- żarówek i lamp.

 

ZANIM WRZUCISZ:

Zdejmij nakrętki, kapsle kartki . Opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy umyć przed złożeniem do pojemnika lub worka.

DO BEZBARWNEGO WORKA WRZUCAMY:

- odpady ulegające biodegradacji ( resztki żywności, skorupki jaj, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie), w tym odpady po opakowaniach ulegające biodegradacji.

 

NIE WRZUCAMY:

- kości, mięsa,

- odchodów zwierzęcych,

- popiołu z kominka lub pieca.

DO NIEBIESKIEGO WORKA WRZUCAMY:

- papier ( gazety, czasopisma, katalogi, książki , papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie)

- tektura, karton, worki papierowe.

 

NIE WRZUCAMY:

-kalki technicznej, tapet,

-zabrudzonego, tłustego, lakierowanego, foliowanego papieru ( opakowań po maśle, jajach , folderach reklamowych)

- kartonów po napojach i mleku,

- pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych.

 

ZANIM WRZUCISZ!

Usuń wszystkie części, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Odpady niesegregowane ( zmieszane) – worek czarny.

Szanowni Państwo !
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z dniem 1 lipca 2013r. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości są obowiązani na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości, ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości ponoszona będzie od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.
Złożenie deklaracji.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do końca 30 kwietnia 2013r. złożyć osobiście lub za pośrednictwem sołtysa do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pokój nr 4, określając w niej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy w niej także zadeklarować, czy gospodarstwo będzie prowadziło segregację odpadów komunalnych czy nie.
Zmiana danych w deklaracji.
W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji(będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłaty
Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim uchwaliła dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w przypadku zadeklarowania prawidłowej segregacji odpadów – 7,00zł. Od osoby miesięcznie oraz 14,00zł. Od osoby, jeżeli odpady są nie segregowane. Opłatę należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr 48 9221 0000 0032 4164 2000 0010 w łącznej wysokości za dwa miesiące do dnia 10 każdego drugiego miesiąca tj. Do 10 lutego;, 10 kwietnia; 10 czerwca; 10 sierpnia; 10 października; 10 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 2013r.

Odbiór odpadów
W zamian za uiszczoną opłatę od właściciela nieruchomości odbierane będą odpady w każdej zebranej przez niego ilości.
1.    Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z nieruchomości jeden raz w miesiącu.
2.    Odpady segregowane(papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) będą odbierane raz na kwartał.
3.    Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
4.    Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.
5.    Odpady zielone będą w okresie kwiecień-październik odbierane z częstotliwością raz w miesiącu.
6.    Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, przeterminowane leki będą stale zbierane w wyznaczonych punktach na terenie gminy lub dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów.
7.    Zużyte opony, chemikalia należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
8.    Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej, będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz odbierane będą na indywidualne zgłoszenia w miejscach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki i dostarczony właścicielom nieruchomości przez Urząd lub przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) zlokalizowano w obrębie sołectwa
Olszew przy granicy gmin KOSÓW LACKI – CERANÓW

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 10:38
 

Nowe Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo !
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z dniem 1 lipca 2013r. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości są obowiązani na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości, ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości ponoszona będzie od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.
Złożenie deklaracji.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do końca 30 kwietnia 2013r. złożyć osobiście lub za pośrednictwem sołtysa do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pokój nr 4, określając w niej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy w niej także zadeklarować, czy gospodarstwo będzie prowadziło segregację odpadów komunalnych czy nie.
Zmiana danych w deklaracji.
W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji(będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłaty
Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim uchwaliła dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w przypadku zadeklarowania prawidłowej segregacji odpadów – 5,00zł. Od osoby miesięcznie oraz 12,00zł. Od osoby, jeżeli odpady są nie segregowane.    Opłatę należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr 48 9221 0000 0032 4164 2000 0010 w łącznej wysokości za dwa miesiące do dnia 10 każdego drugiego miesiąca tj. Do 10 lutego;, 10 kwietnia; 10 czerwca; 10 sierpnia; 10 października; 10 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 2013r.

Odbiór odpadów
W zamian za uiszczoną opłatę od właściciela nieruchomości odbierane będą odpady w każdej zebranej przez niego ilości.
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z nieruchomości jeden raz w miesiącu.
2. Odpady segregowane(papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) będą odbierane raz na kwartał.
3. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.
5. Odpady zielone będą w okresie kwiecień-październik odbierane z częstotliwością raz w miesiącu.
6. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, przeterminowane leki będą stale zbierane w wyznaczonych punktach na terenie gminy lub dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów.
7. Zużyte opony, chemikalia należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej, będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz odbierane będą na indywidualne zgłoszenia w miejscach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  Kosów Lacki i dostarczony właścicielom nieruchomości przez Urząd lub przedsiębiorcę odbierającego odpady

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 10:40
 

Wyniki konkursów na realizację zadań publicznych

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 15/2013

  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku
z zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013r. oraz zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013r., zarządza się, co następuje:

§1

 1. 1.Ogłaszam wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
 2. 1)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,
 3. 2)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,
 4. 3)edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego,
 5. 4)organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.
  1. 2.Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz
   z kwotą dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                       Burmistrz

                 Miasta i Gminy

                    

                   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji.

 

L.p.

Podmiot składający ofertę

Cel dotacji, nazwa zadania

Kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,

„Pomniki historii – pokoleniom”

4000,00

2

Stowarzyszenie Kosowski Klub Seniora

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,

„Zwiedzaj i baw się razem z nami”

3000,00

3

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Kosów Lacki

edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

„O Kosowie można różnie…”

3000,00

4

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem

„Lato z Caritas”

12000,00

 

 

Между "дэвид айк книги скачать бесплатно" деревьями понемногу разрушались надгробия и мавзолеи, а вдали была видна покосившаяся городская стена, сложенная из серого камня.

Но, перестав быть в описываемом пространстве-времени сверхскоростным пилотом, Ильин театр так и не полюбил.

Я продолжал идти, расстояние между нами сокращалось.

Билли ножом полоснул противника по щеке.

Рекламный щит, вывешенный на стене, гласил, что только здесь клиенту гарантирован полный ассортимент волшебных талисманов.

Я решил следовать по пути наименьшего сопротивления, и напор толпы переносил меня с одной дорожки на другую в "скачать русский реп альбомами" течение, вероятно, минут десяти, прежде чем ослаб, спал, позволил мне снова принимать решения по своему усмотрению.

Poprawiony: sobota, 28 września 2013 21:12
 


Strona 153 z 169
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama