Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2014 roku

Email Drukuj PDF

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychna terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2014 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2014 roku.


 

L.p.

Podmiot składający ofertę

Cel i nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych

„Na podlaskim szlaku”

 

3000

2

Kosowski Klub Seniora

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.

„Kuchnie regionalne – wczoraj i dziś”

4000

3

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Kosów Lacki

Edukacja, oświata i wychowanie poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

„Z kulturą na Ty”

3000 

Ze wskazanymi powyżej oferentami zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

/-/

 

Jan Słomiak

 

  

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Email Drukuj PDF

konkurs biblijny 2014v1Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2015. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.

Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

Poprawiony: poniedziałek, 07 lipca 2014 08:47 Więcej…
 

Absolutorium przyznano burmistrzowi jednogłośnie

Email Drukuj PDF


absolutoriummaly26 czerwca w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się sesja absolutoryjna. Podczas posiedzenia Pan Burmistrz podsumował 2013r., przedstawiając w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze dokonania minionego roku. Następnie radni przyjęli sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kosów Lacki za rok 2013. Uwieńczeniem obrad było jednogłośne udzielenie absolutorium burmistrzowi Kosowa Lackiego- Janowi Słomiakowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2013 rok.
Oprócz dokumentów o charakterze finansowym, podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kosów Lacki do realizacji partnerskiego projektu systemowego pn.„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość”, a także ustalono plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
Na zaproszenie władz Kosowa na sesji gościł  Wicedyrektor SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Pan Ryszard Przybylski, który poinformował zebranych o sytuacji w służbie zdrowia i planowanych zmianach w systemie świadczeń zdrowotnych w miejscowej przychodni przy ul.Kościelnej w Kosowie Lackim.  Pan Dyrektor nadmienił, że decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia od lipca b.r. nie będą finansowane świadczenia w zakresie chirurgii i ginekologii.  Dzięki usilnym staraniom  władz szpitala i samorządu w Kosowie, udało się wynegocjować działalność gabinetu rehabilitacji, który w  obecnym kształcie będzie póki co funkcjonował do końca roku.

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 14:33
 

Regionalne Prezentacje Kultury Podlaskiej „Młodzi Twórcy i Tradycje”

Email Drukuj PDF

dsc0891729 czerwca 2014r. na stadionie sportowym „Kosovia” w Kosowie Lackim odbyły się Regionalne Prezentacje Kultury Podlaskiej „Młodzi Twórcy i Tradycje”, realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Przegląd miał na celu ukazanie mieszkańcom regionu różnych dziedzin kultury ludowej poprzez śpiew, taniec, obrzędy, rękodzieło ludowe oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.
Na wstępie Burmistrz Miasta i Gminy Jan Słomiak przywitał przybyłych gości, m.in: p. Janinę Ewę Orzełowską – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Andrzeja Tołłoczko – doradcę Wojewody Mazowieckiego, p. Tadeusza Mroza - członka Zarządu Powiatu Sokołowskiego,
 p. Krystynę Mikołajczuk – Bohowicz – wójt Gminy Repki, p. Krzysztofa Młyńskiego – wójta Gminy Ceranów, p. Wiktora Osika – sekretarza Gminy Sokołów Podlaski, Ks. kanonika Tomasza Pełszyka – proboszcza Parafii NNMP w Kosowie Lackim, dyrektorów instytucji, placówek oświatowych oraz wszystkich zgromadzonych.
Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie pojawili się młodzi twórcy, którzy prezentowali dziedzictwo kulturowe i tradycje związane z Podlasiem i Mazowszem. Wśród wykonawców pojawiły się dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli: w Sterdyni, Ceranowie, Niecieczy, Telakach, Rytelach Święckich, Kosowie Lackim (łącznie 220 występujących). Ludowymi rytmami przywitała wszystkich Kapela „Sterdyniacy”, a biesiadą „Kosowski CHÓR”.

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 14:22 Więcej…
 


Strona 111 z 144
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama