Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu

30 MARCA 2018r. ( piątek )

Urząd będzie czynny w godzinach

800-1300

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jan Słomiak         

 

OGŁOSZENIE OZE

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 W związku z prowadzonym naborem deklaracji udziału w Projekcie „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych i instalacje OZE w gminie Kosów Lacki” informuję, iż termin naboru deklaracji zostaje przedłużony do dnia 06.04.2018r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30.03.2018r. (piątek) Urząd Miasta
i Gminy będzie czynny do godz.1300, wobec powyższego nabór deklaracji
w tym dniu również będzie prowadzony tylko do godz.1300.

 


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jan Słomiak

 

 

 

Zaproszenie na sesję XXX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu  26  marca  2018r. o godz.10ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

7.Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2016-2020.

8.Przedstawienie raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

9.Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu.

10.Podjęcie uchwały  w sprawie  podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich  numerów, granic  i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia opłat za korzystanie z wychowania    przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów  Lacki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2018 - 2023”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kosów Lacki na 2018 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  przystąpienie Gminy Kosów Lacki do projektu pn. ,,Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych".  

15.Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn.

16.Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

17.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów  

     Lacki na lata  2018-2034.

18.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

19.Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania.

20.Sprawy różne.

21.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

22.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

                                                                                                 /-/

                                                                                       Stanisław Kuziak     

 

Ogłoszenie Burmistrza wymiana piecy

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych i instalacje OZE w gminie Kosów Lacki” informuję, iż do 30.03.2018r.od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00 trwa w Urzędzie Miasta i Gminy, pok. Nr 9 nabór deklaracji udziału w Projekcie.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jan Słomiak

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego


 


Strona 10 z 128
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama