Strona Główna
Aktualności

Spis zwierząt przebywających w siedzibie stada

Email Drukuj PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r.  o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1605 z późn. zm. ) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego ( bydła, świń, kóz i owiec ) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia każdego roku.

Spis ten powinien być dokonany również za rok 2016 w terminie do 31 grudnia 2016 r.

Uwaga:

Spis stanu stada sporządza się oddzielnie dla każdego gatunku.

Druki do wypełnienia są dostępne w siedzibie biura powiatowego oraz na stronie internetowej ARiMR.


 

Obwieszczenie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie przeprowadzenia wyborów na II kadencję

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie


Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
w sprawie przeprowadzenia wyborów na II kadencję
do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Na podstawie §52 ust 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwalonego Uchwałą Nr VIII/57/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zmienionego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr XIV/97/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku

z a r z ą d z a m

wybory na II  kadencję do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
w okręgach wyborczych:
1)    Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego
w Kosowie Lackim,  
2)    Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim,
3)    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kosowie Lackim.
na dzień  19 stycznia 2017 roku;
termin zgłaszania kandydatów na Radnych: 16 stycznia 2017 roku do 15.00;
liczba wybieranych Radnych: 15;
przeprowadzeniem wyborów zajmuje się: Samorząd Uczniowski szkoły będącej okręgiem wyborczym;
formularze zgłoszeniowe dla kandydatów do MRG wraz z wykazem osób popierających kandydatów stanowią załącznik do Statutu MRG;

 

Zapraszamy na ferie z Tyglem

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” informuje, że organizuje wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Składkowego Rolników.

                   Wypoczynek planujemy zorganizować w dwóch terminach:

1)      23.01.2017r. - 01.02.2017r. w góry do Murzasichle

2)      13.02.2017r. - 22.02.2017r. w góry do Białego Dunajca

Warunkiem uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest wiek od 11 do 16 lat.

Proszę nie zgłaszać uczestników telefonicznie, ponieważ o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji wypoczynku do biura LGD a nie zgłoszenie telefoniczne. Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA: O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się uczestnika poinformujemy telefonicznie.

Każdy uczestnik do 28.12.2016r. zobowiązany jest dostarczyć:

- kartę kwalifikacyjną uczestnika, oświadczenie rodzica, pisemną zgodę rodzica oraz dwa regulaminy;

Natomiast do dnia 05.01.2017r. należy dostarczyć do biura LGD zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA i GMINY

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu      21 grudnia  2016r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 


Strona 10 z 92
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama