Strona Główna
Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

o

 

Lista kandydatów do MR

Email Drukuj PDF

LISTA KANDYDATÓW

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

 

Okręg wyborczy:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim

Termin wyborów:

   7 listopada 2016 roku

 

L.p.

Imię i nazwisko kandydata

Klasa

1.

Weronika Jakubik

II LO

2.

Agata Karendys

II LO

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach od 21 października 2016r do 28 października 2016r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały.

 

OGŁOSZENIE kanalizacja

Email Drukuj PDF


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim w rejonie ulic: Długa, Spacerowa, Wspólna” dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 500 000,00 zł

 


Strona 9 z 88
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama