Strona Główna
Aktualności

Obchody Święta Konstytucji 3 maja

Email Drukuj PDF

Ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 maja w Kosowie Lackim odbyły się w ograniczonym zakresie. Przed mszą świętą o godz. 12.00 władze samorządowe Miasta i Gminy Kosów Lacki – Burmistrz Miasta i Gminy Jan Słomiak , Przewodniczący Rady - Wiesław Wiśniewski i Sekretarz Urzędu -  Daniela Prokopczuk złożyli wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie wraz z delegacją druhów ochotników uczestniczyli we mszy świętej w intencji strażaków. W trakcie liturgii został poświęcony nowy sztandar OSP Łomna.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z obchodów święta Konstytucji 3 maja

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 maja 2020 08:41
 

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Email Drukuj PDF

 

Odbiór drogi Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak dnia 23 kwietnia uczestniczył w odbiorze zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”.

Długość odcinka przebudowanego na terenie Gminy Kosów Lacki wynosi ok. 1200 m. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2 923 747 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 80%. Wkład gminy Kosów Lacki to 120 766 zł. 

W zakres zadania weszły roboty:

✅ wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m i długości 2900 m,

✅ wykonanie peronów autobusowych na odcinku o dł. 98 m,

✅ wykonanie obustronnych poboczy.

Więcej…
 

CAŁKOWITY ZAKAZ WYPALANIA TRAW, LASÓW, ŁĄK I POZSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH !

Email Drukuj PDF

CAŁKOWITY ZAKAZ WYPALANIA TRAW, LASÓW, ŁĄK

I POZSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH !

   Mając na uwadze nasilającą się w okresie wiosennym liczbę pożarów, która spowodowana jest wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych - przypominamy Mieszkańcom, że wypalanie traw jest zabronione
i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo. Tyko w czwartek 23 kwietnia jednostki OSP z terenu naszej gminy musiały interweniować i wyjeżdżać do pożarów aż czterokrotnie.

KARY DLA PODPALACZY

►Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.Dz.U.2018 poz.1614

z późn. zm.):" Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów."

► Zgodnie z treścią art. 131 pkt. 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Kto(…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.”

►  Zgodnie treścią z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. 2018 poz.2129
z późn.zm.):„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24§ 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

►  Zgodnie treścią z art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny( tj. Dz.U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.):  „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

ZAGROŻENIA

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających

bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia oraz braku dostępu tlenu.

 Dym powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych
w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Nierzadko również ogień przenosi się na sąsiednie zabudowania co skutkuje zniszczeniem mienia i utratą dorobku całego życia.

Pożary traw powodują spustoszenie dla flory i fauny.

Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany.

 W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki

i inne drobne gryzonie).

 Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, saren, jeleni czy dzików.

Prosimy o rozwagę i niewypalanie traw i to nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe.

ZANIM PODPALISZ, ZASTANÓW SIĘ CZY PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ NIE NARAZISZ ZDROWIA

I ŻYCIA SWOJEGO ORAZ INNYCH.

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2020 10:39
 


Strona 8 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama