Strona Główna
Aktualności

Informacja koronawirus

Email Drukuj PDF

koronavirusW związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, służby sanitarne działają zgodnie z ustalonym postępowaniem. 

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodowaćprzeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

koronavirus

 

Informacja o wyniku mediacji

Email Drukuj PDF

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki po przeprowadzonych mediacjach w dniu 2 marca 2020r. informuje że, opieka medyczna w Przychodni Rodzinnej Starówka w Kosowie Lackim tym tygodniu tj. od 3 marca do 6 marca 2020r. będzie świadczona w Przychodni Rodzinnej Starówka w Sterdyni ul. Seroczyńska 1, 08-320 Sterdyń. Pacjenci chcący skorzystać z opieki medycznej będą mieć możliwość transportu autokarem z parkingu przy ośrodku zdrowia od godz. 8.00 z częstotliwością odjazdów ok. 2 godziny natomiast od 9 marca 2020 r. opieka medyczna będzie świadczona w budynku w Kosowie Lackim.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2020 15:54
 

Ankieta dla mieszkańców dot. zbiorników bezodpływowych

Email Drukuj PDF

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dane te będą przekazywane w ramach „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 r.” prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowane jest szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki prowadzi aktualizację gminnej ewidencji. Każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie gminy Kosów Lacki wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki w pokoju nr 4, na stronie internetowej www.kosowlacki.pl, a także u sołtysów.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, osobiście, za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, bądź sołtysa.

Załącznik

Wzór ankiety 

 

Zaproszenie na Szkolenie dopłaty bezpośrednie 2020

Email Drukuj PDF

001

Poprawiony: środa, 26 lutego 2020 09:16
 


Strona 7 z 198
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama