Strona Główna
Aktualności

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Email Drukuj PDF

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.   z 2020r. poz.713), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Termin sesji ustalono na dzień 9 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Do pobrania: 

RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Informacja 

Zgłoszenie udziału w debacie

Poprawiony: poniedziałek, 08 czerwca 2020 13:32
 

30 lat samorządu

Email Drukuj PDF

 

Kolejne komputery dla uczniów z gminy Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

 

 

 

W piątek 15 maja uruchomiono drugi konkurs, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, w którym samorządy mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. Tego dnia Gmina Kosów Lacki złożyła wniosek dotyczący zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem, o łącznej wartości 75 000 zł. Już we wtorek, 19 maja do Urzędu Miasta i Gminy dostarczono 28 sztuk komputerów.
W najbliższych dniach zostaną one przekazane do szkół, które rozdysponują sprzęt do potrzebujących uczniów w celu realizacji zdalnego nauczania. Po ustaniu epidemii komputery zostaną zwrócone do szkół, w których zostaną utworzone nowoczesne pracownie informatyczne.
Przypomnijmy, że w ramach pierwszej edycji programu w kwietniu zakupiono sprzęt o wartości 60 000 zł. Dzięki realizacji zadania do gminy Kosów Lacki trafiły już laptopy o wartości 135 000 zł.
Zakup laptopów był możliwy, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach projektu Zdalna Szkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Poprawiony: wtorek, 02 czerwca 2020 12:19
 

Cała Polska Śpiewa "Barkę"

Email Drukuj PDF

18 maja 2020 r., w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, Kosów Lacki wziął udział w akcji "Cała Polska Śpiewa "Barkę"" organizowanej przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

 

 


Strona 6 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama