Strona Główna
Aktualności

Zarządzenie 89/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 89 /2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 5 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIENr 89 /2019Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lackiz dnia 5 grudnia 2019r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506) i art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204), zarządzam co następuje:

§ 1
Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość rolna położona w obrębie wsi Guty gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2
Wykaz w którym mowa w § 1 podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki i na stronie internetowej Gminy www.kosowlacki.pl oraz w prasie lokalnej.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy

 

Zarządzenie 88/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 88/2019

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2019r., poz. 506/, art. 28, art.37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U z 2018r. , poz. 2204 z późn. zm./, § 3 ust.1, § 6, §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz. U z 2014, poz. 1490 / zarządza się co następuje:

§ 1

  1. 1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będących własnością Gminy Kosów Lacki oznaczoną numerem działki 357 o powierzchni 149m2 położna w obrębie miasta Kosów Lacki - cena wywoławcza w kwocie 150.000 zł .

§ 2

 

  1. 1.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  2. 2.Zatwierdzam regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak


 

Finał konkursu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki ,, Na talent”

Email Drukuj PDF

W dniu 1 grudnia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbył się finał konkursu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki ,, Na talent” którego organizatorem już od kilku lat jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki. Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy i Szkół z terenu Gminy Kosów Lacki przyznali łącznie 12 nagród głównych, 8 nagród i 9 wyróżnień. Podczas gali wręczono także nagrody w konkursie im. Feliksa Wolińskiego. Nagrodę główną zdobyła uczennica PLO w Kosowie Lackim Marlena Kulikowska a dwie nagrody wyróżnienia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim Natalia Sarna i Jakub Rytel. W konkursie im. F. Wolińskiego pula nagród wynosiła 1700zł.

Zdjęcia z finału konkursu

Poprawiony: piątek, 06 grudnia 2019 11:43
 

Pierwszy w gminie Kosów Lacki Klub Dziecięcy rozpoczął funkcjonowanie

Email Drukuj PDF

img 6855Kosów Lacki może pochwalić się pierwszą na terenie gminy instytucją opieki nad dziećmi do lat trzech. 2 grudnia b.r. rozpoczął bowiem działalność Klub Dziecięcy. Na jego potrzeby w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 1 wykonano prace remontowe 3 sal oraz zaplecza socjalnego 

i łazienki. Zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt RTV i AGD oraz pozostałe niezbędne wyposażenie. Dojście do Klubu utwardzono kostką brukową wraz z przebudową schodów umożliwiającą wprowadzanie wózków. W trakcie budowy jest jeszcze plac zabaw dla najmłodszych.

Klub dysponuje 16 miejscami dla maluchów i jest czynny od poniedziałku do piątku 10 godzin dziennie (od 630 – do 1630).

Na utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego Gmina Kosów Lackim pozyskała dotację
w wysokości 480 000 zł w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+2019” na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wyrażamy nadzieję, że placówka ta w znacznym stopniu rozwiąże problem opieki nad małymi dziećmi i umożliwi rodzicom powrót na rynek pracy oraz godzenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego.

klub dziecicy w kosowie lackim 1

klub dziecicy w kosowie lackim 3 klub dziecicy w kosowie lackim 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona 6 z 191
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama