Strona Główna
Aktualności

OBWIESZCZENIE

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 4 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Albinów, Henrysin, Jakubiki, Kosów-Hulidów, Krupy, Łomna, Nowa Wieś, Tosie, Kosów Lacki ulice: Daleka, Dolna, Graniczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Pańska, Piękna, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sadowa, Słoneczna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Targowa, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wolności, Zacisze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Kosów Lacki, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Boczna, Cicha, Długa, Energetyczna, Grabniak, Gutowska, Jasna, Kolejowa, Leśna, Małkińska, Mostowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wesoła, Wiatraczna, Wspólna, Zachodnia, Źródlana.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki

3

Dębe, Guty, Kosów Ruski, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Telaki

Remiza OSP Telaki, Telaki 113, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Grzymały, Kutyski, Nowy Buczyn, Sągole, Wyszomierz.

Świetlica Wiejska Dybów, Dybów 36, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy.

Świetlica Wiejska Trzciniec Duży, Trzciniec Duży 31B, 08-330 Kosów Lacki

7

Bojary, Rytele Święckie

Świetlica Wiejska Rytele Święckie, Rytele Święckie 26, 08-330 Kosów Lacki

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach I najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

Jan SŁOMIAK

 

Powszechny Spis Rolny

Email Drukuj PDF

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 1. 1.Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. 2.Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  1. 1)pełnoletnich;
  2. 2)zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. 3)posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. 4)posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. 5)które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. 3.Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
  to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. 4.Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. 5.Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca2020 r.
 6. 6.Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 7. 7.Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
  i złożył stosowne oświadczenie.
 8. 8.Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
  e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 9. 9.Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych
  w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 10. 10.Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 11. 11.Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
  (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 12. 12.GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-- W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 13. 13.Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 

 1. 14.Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 2. 15.Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
  z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 3. 16.Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  1. a.po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  2. b.po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 

 1. 17.Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 2. 18.Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
 

Zbiórka folii rolniczych

Email Drukuj PDF

Zbiórka folii rolniczych

Informujemy mieszkańców Gminy Kosów Lacki, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy złożyli do Urzędu Miasta i Gminy stosowne wnioski i tym samym zobowiązali się do zdania odpadów pochodzących z działalności rolniczej,o konieczności:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymienione grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),

- folia z pryzm (czarna i czarno-biała może być razem),

- Big- Bag (tylko Big-Bag),

- siatki i sznurki (zabrana zostanie tylko ilość wskazana we wniosku).

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegającym na:

- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big-Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonka, śmieci itp.,

- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

3) załadunku odpadów zgodnie z oznaczeniem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 17 czerwca 2020 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.

Rolnicy zobowiązani są do transportu odpowiednio posegregowanych odpadów na targowicę w Kosowie Lackim.

miejscowości

data

godziny

Dębe, Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty, Wólka Okrąglik, Wólka Dolna, Jakubiki, Rytele Świeckie, Bojary, Krupy, Tosie

17.06.2020 (środa)

09.00-15.00

Nowa Wieś, Łomna, Telaki, Buczyn Dworski,
Nowy Buczyn, Buczyn Szlachecki, Dybów

18.06.2020 (czwartek)

09.00-15.00

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Wyszomierz, Grzymały, Sągole, Kutyski, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy

19.06.2020 (piątek)

09.00-15.00

Kosów Lacki, Kosów Ruski, Kosów Hulidów, Henrysin, Albinów

22.06.2020 (poniedziałek)

09.00-15.00

 


Strona 5 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama